Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an IoT Hub and a Device to Cloud Consumer Group

Senast uppdaterad: 2021-07-13

This template enables you to deploy an IoT Hub instance with device to cloud and cloud to device messaging configurations and a device to cloud consumer group.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
iotHubName Specifies the name of the IoT Hub.
location Location for all resources.
skuName Specifies the IotHub SKU.
capacityUnits Specifies the number of provisioned IoT Hub units. Restricted to 1 unit for the F1 SKU. Can be set up to maximum number allowed for subscription.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.devices/iothub-with-consumergroup-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.devices/iothub-with-consumergroup-create/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt