Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an IoT Hub Device Provisioning Service

Senast uppdaterad: 2022-07-29

This template enables you to create an IoT hub and an IoT Hub Device Provisioning Service, and link the two services together.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
iotHubName Specify the name of the Iot hub.
provisioningServiceName Specify the name of the provisioning service.
location Specify the location of the resources.
skuName The SKU to use for the IoT Hub.
skuUnits The number of IoT Hub units.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.devices/iothub-device-provisioning/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.devices/iothub-device-provisioning/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt