Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Integration Patterns - Message Router - Service Bus

Senast uppdaterad: 2021-04-27

Solution which shows how we can set up the Message Router pattern using a Service Bus Topic

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
IncomingDeliveryRequestsTopicname The name for the Service Bus Topic.
MessageRouterServiceBusnamespacePrefix The prefix of the name for the Service Bus namespace, will be appended with a unique string.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/integrationpatterns-messagerouter-servicebus/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/integrationpatterns-messagerouter-servicebus/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt