Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Integration Service Environment Template

Senast uppdaterad: 2021-05-27

Template that creates a virtual network, 4 subnets, and then an Integration Service Environment (ISE), including non-native connectors. Use as a base for templates that require a Logic Apps ISE.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
integrationServiceEnvironmentName The name of the Integration Service Environment.
location Location for all resources.
integrationServiceEnvironmentSku The SKU for the Integration Service Environment, either Developer or Premium.
skuCapacity The number of scale units for the Integration Service Environment. 0 is the base unit.
accessEndpointType The type of access endpoint to use for the Integration Service Environment. The endpoint determine whether request or webhook triggers on logic apps in the Integration Service Environment can receive calls from outside the virtual network.
managedConnectors The list of managed connectors to deploy into the ISE in JSON array format (e.g. ["sql", "ftp" ...]). The values must be from this list: sql;ftp;azureblob;azurefile;azurequeues;azuretables;sftpwithssh;edifact;x12;servicebus;documentdb;eventhubs;mq;sqldw;db2;smtp;si3270
vnetName The name of the VNET for ISE to be deployed into.
vnetAddressPrefix The VNET address prefix. For example, 10.0.0.0/22.
subnet1Prefix The prefix for the first ISE subnet. For example, 10.0.1.0/26.
subnet1Name The name of the first ISE subnet.
subnet2Prefix The prefix for the second ISE subnet. For example, 10.0.1.64/26.
subnet2Name The name of the second ISE subnet.
subnet3Prefix The prefix for the third ISE subnet. For example, 10.0.1.128/26.
subnet3Name The name of the third ISE subnet.
subnet4Prefix The prefix for the fourth ISE subnet. For example, 10.0.1.192/26.
subnet4Name The name of the fourth ISE subnet.
rebuildVNET After the first deployment, you don't need to recreate the VNET. When set to false this will skip the VNET and subnet deployment.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/integration-service-environment/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.logic/integration-service-environment/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Thiago Almeida