IIS VMs & SQL Server 2014 VM.

Senast uppdaterad: 2015-12-09

Kostnadsuppskattning

$19.710

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

Create 1 or 2 IIS Windows 2012 R2 Web Servers and one back end SQL Server 2014 in VNET.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
envPrefixName Prefix for the environment (2-5 characters)
username SQL IaaS VM local administrator username
password SQL IaaS VM local administrator password
webSrvVMSize The size of the Web Server VMs Created
numberOfWebSrvs Number of Web Servers
sqlVMSize The size of the SQL VM Created
storageAccountType The type of the Storage Account created

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/iis-2vm-sql-1vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/iis-2vm-sql-1vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt