Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create HDInsight Linux Cluster and run a script action

Senast uppdaterad: 2021-05-18

Template creates an HDInsight Linux cluster in a virtual network and then runs a custom script action on every node and sets environment var.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
clusterVNetAddressSpace The virtual network's address range in CIDR notion. It must be contained in one of the standard private address spaces: 10.0.0.0/8, 172.160.0.0/12, or 192.168.0.0/16.
clusterVNetSubnetName The name of the subnet to create in the virtual network.
clusterVNetSubnetAddressRange The subnet's address range in CIDR notation. It must be contained by the address space of the virtual network.
clusterName The name of the HDInsight cluster to create.
clusterType The type of HDInsight cluster to create.
clusterLoginUserName These credentials can be used to submit jobs to the cluster and to log into cluster dashboards.
clusterLoginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster and the edge node virtual machine.
sshPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
clusterStorageAccountName The name of the storage account to be created and be used as the cluster's storage.
clusterWorkerNodeCount The number of nodes in the HDInsight cluster.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
scriptActionUri A public http(s) uri that points to a script action which will set an environment variable on each node.
location Location for all resources.
clusterNodeSize All nodes will be deployed using the specified hardware profile: D12(4 CPU Cores, 28GB of RAM), D13(8 CPU Cores, 56GB of RAM), D14(16 CPU Cores, 112 GB of RAM).

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/hdinsight-linux-run-script-action/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/hdinsight-linux-run-script-action/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt