Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy HBase geo replication

Senast uppdaterad: 2021-05-12

This template allows you to configure an Azure environment for HBase replication across two different regions with VPN vnet-to-vnet connection.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
clusterNamePrefix The prefix of the HDInsight cluster name.
sshUserName These credentials can be used to remotely access the cluster.
Vnet1Region Region for the first vNet.
Vnet2Region Region for the second vNet. This should be in another Azure region from the first vNet.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
UnbuntuNodeVirtualMachineSize This is the Unbuntu DNS node Azure Virtual Machine size, and will affect the cost. If you don't know, just leave the default value.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-hbase-replication-geo/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.hdinsight/hdinsight-hbase-replication-geo/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt