Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Creates an HDInsight cluster running Apache Spark 1.4.1.

Senast uppdaterad: 2021-05-04

Creates an HDInsight linux cluster running Apache Spark 1.4.1.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
clusterName The name of the HDInsight cluster to create.
loginUsername These credentials can be used to submit jobs to the cluster, log into cluster dashboards, log into Ambari, and SSH into the cluster.
loginPassword The password must be at least 10 characters in length and must contain at least one digit, one non-alphanumeric character, and one upper or lower case letter.
clusterNodeSize All nodes will be deployed using the specified hardware profile: D12(4 CPU Cores, 28GB of RAM), D13(8 CPU Cores, 56GB of RAM), D14(16 CPU Cores, 112 GB of RAM).
clusterWorkerNodeCount The number of worker nodes in the HDInsight cluster.
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/spark/hdinsight-apache-spark/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/spark/hdinsight-apache-spark/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Jason Ingram