Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Hazelcast Cluster

Senast uppdaterad: 2021-05-14

Hazelcast is an in-memory data platform that can be used for a variety of data applications. This template will deploy any number of Hazelcast nodes and they will automatically discover each other.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Username for Hazelcast VMs
authenticationType Type of authentication to use on the Hazelcast VMs.
adminPasswordOrKey Password or ssh key for the Hazelcast VMs.
hazelcastVersion Hazelcast Version
clusterName Cluster Name for hazelcast grid
dnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
instanceCount The number of hazelcast nodes in the grid
clusterPort The cluster port to identify this cluster
vmSize The size of each instance VM
ubuntuOSVersion The Ubuntu OS version for the Hazelcast VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version.
_artifactsLocation The base URL for the bootstrap files
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/hazelcase/hazelcast-vm-cluster/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/hazelcase/hazelcast-vm-cluster/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt