Hoppa över navigering

Hazelcast Cluster

Senast uppdaterad: 2018-08-13

Hazelcast is an in-memory data platform that can be used for a variety of data applications. This template will deploy any number of Hazelcast nodes and they will automatically discover each other.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Username for hazelcast VMs
adminPassword Password for hazelcast VMs, if authenticationType is set to 'password'
sshPublicKey SSH Public key for hazelcast VMs, if authenticationType is set to 'sshPublicKey'
authenticationType Authenitcation method for logging into Hazelcast VMs.
clusterUserName Username for hazelcast grid
clusterPassword Password for hazelcast grid
dnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
instanceCount The number of hazelcast nodes in the grid
clusterName The tag used to identify this cluster
clusterPort The cluster port to identify this cluster
minHeapSizeInGB The minimum heap size for each hazelcast jvm. Applicable values should end in 'G' - 4G, 8G etc.
maxHeapSizeInGB The maximum heap size for each hazelcast jvm. Applicable values should end in 'G' - 4G, 8G etc.
aadClientId Azure Active Directory Service Principal client ID
aadClientSecret Azure Active Directory Service Principal client secret
aadTenantId Azure Active Directory Service Principal tenant ID
vmSize The size of each instance VM
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for deploying the Docker containers. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values: 14.04.5-LTS, 14.04-DAILY, 15.04
templateBaseUrl The base URL for the bootstrap files
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/hazelcast-vm-cluster/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/hazelcast-vm-cluster/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt