Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Redundant haproxy with Azure load-balancer and floating IP

Senast uppdaterad: 2021-05-31

This template creates a redundant haproxy setup with 2 Ubuntu VMs configured behind Azure load balancer with floating IP enabled. Each of the Ubuntu VMs run haproxy to load balance requests to other application VMs (running Apache in this case). Keepalived enables redundancy for the haproxy VMs by assigning the floating IP to the MASTER and blocking the load-balancer probe on the BACKUP. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Network Interfaces.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Admin username
sshKeyData SSH rsa public key file as a string.
lbDNSLabelPrefix DNS Label for the load balancer Public IP. Must be lowercase. It should match with the regex: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$.
haproxyVMNamePrefix Prefix to use for names of VMs under the load balancer
appVMNamePrefix Prefix to use for names of application VMs
ubuntuOSVersion The Ubuntu version for the VM. This will pick a fully patched image of this given Ubuntu version. Allowed values: 12.04.5-LTS, 14.04.5-LTS, 15.10.
vmSize Size of the VM
location location
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located including a trailing '/'
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated. Use the defaultValue if the staging location is not secured.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/haproxy-redundant-floatingip-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/haproxy-redundant-floatingip-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av sivaedupuganti