Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Guacamole VM in existing VNet

Senast uppdaterad: 2021-05-13

This template deploys a VM with Guacamole, the free, open source HTML5 RDP/VNC proxy. An existing Virtual Network and a subnet are required for using this template. The base image is CoreOS Stable, and the deployment uses Docker containers.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
existingVNETLocation Location of the existing VNet (in which to deploy this VM).
vmName Name for the Guacamole VM
vmSize Instance size for the Guacamole VM
adminUsername Username to login to the VMs
sshKeyData Public key for SSH authentication
existingVirtualNetworkName Name of the existing VNet
existingSubnetName Name of the subnet in the VNet you want to use

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/guacamole/guacamole-rdp-vnc-gateway-existing-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/guacamole/guacamole-rdp-vnc-gateway-existing-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt