Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploys a N node Gluster File System

Senast uppdaterad: 2021-05-04

This template deploys a 2, 4, 6, or 8 node Gluster File System with 2 replicas on Ubuntu

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
hostOs OS to install on the host system (Centos was removed due to breaking change)
scaleNumber Number of nodes in the gluster file system
adminUsername ssh user name
vmSize VM size for the nodes
diskSize The size of the datadisks to be striped. The total capacity will be this size multiplied by the number of data disks you specify.
vmNamePrefix VM name prefix, a number will be appended for each node
virtualNetworkName Virtual network name for the cluster
virtualNetworkNewOrExisting Identifies whether to use new or existing Virtual Network
virtualNetworkResourceGroupName If using existing VNet, specifies the resource group for the existing VNet
subnetName subnet name
virtualNetworkAddressPrefix IP address in CIDR for virtual network
subnetAddressPrefix IP address in CIDR for subnet
volumeName Gluster file system volume name
location Location for all resources.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/gluster/gluster-file-system/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/gluster/gluster-file-system/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt