Hoppa över navigering

GlassFish on SUSE

Senast uppdaterad: 2018-06-07

This template deploys a load balanced GlassFish (v3 or v4) cluster, consisting of a user defined number of SUSE (OpenSUSE or SLES) VMs.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
glassfishVersion Release number for the GlassFish package to be deployed
glassfishRelease Version of GlassFish to deploy
numberOfInstances Number of VMs
dnsNameforLBIP DNS for Load Balancer IP
vmSize VM(s) size
osImage Operating System to use for VM image(s)
adminUsername Admin username
glassfishAdminPassword GlassFish admin user password
sshPublicKey SSH public key on all VMs
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/glassfish-on-suse/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/glassfish-on-suse/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt