Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploy an Azure Function Premium plan with vnet integration

Senast uppdaterad: 2021-09-21

This template allows you to deploy an Azure Function Premium plan with regional virtual network integration enabled to a newly created virtual network.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Location for all resources except Application Insights.
appInsightsLocation Location for Application Insights.
runtime The language worker runtime to load in the function app.
appName The name of the function app that you wish to create.
storageAccountType Storage Account type
vnetName The name of the virtual network to be created.
subnetName The name of the subnet to be created within the virtual network.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-premium-vnet-integration/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-premium-vnet-integration/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt