Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create Function App and private endpoint-secured Storage

Senast uppdaterad: 2022-06-06

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The location into which the resources should be deployed.
functionAppName The name of the Azure Function app.
functionAppPlanName The name of the Azure Function hosting plan.
functionPlanOS Specifies the OS used for the Azure Function hosting plan.
functionAppPlanSku Specifies the Azure Function hosting plan SKU.
functionStorageAccountName The name of the backend Azure storage account used by the Azure Function app.
vnetName The name of the virtual network for virtual network integration.
functionSubnetName The name of the virtual network subnet to be associated with the Azure Function app.
privateEndpointSubnetName The name of the virtual network subnet used for allocating IP addresses for private endpoints.
vnetAddressPrefix The IP adddress space used for the virtual network.
functionSubnetAddressPrefix The IP address space used for the Azure Function integration subnet.
privateEndpointSubnetAddressPrefix The IP address space used for the private endpoints.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt