The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Function App and private endpoint-secured Storage

Senast uppdaterad: 2021-05-11

This template allows you to deploy an Azure Function App that communicates with Azure Storage over private endpoints.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
Location Location to deploy resources to.
AppName Name of the Function App.
isReserved Set to true if Linux.
plan Name of the Elastic Premium Plan for the Function App.
skuName The Sku name/size of the Elastic Premium plan
vnetName Name of the VNET that the Function App and Storage account will communicate over.
functionsSubnetName The subnet that the Function App will use for VNET traffic.
storagePESubnetName The subnet that will be used for the Storage private endpoints.
StorageAccountName Name of the Storage account that the Function App will use for operations and content.
virtualNetworkAddressPrefix VNET address space.
functionSubnetAddressPrefix Function App's subnet address range.
privateEndpointSubnetAddressPrefix Storage account's private endpoint's subnet address range.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-storage-private-endpoints/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt