Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Provision a function app running on an App Service Plan

Senast uppdaterad: 2022-07-28

This template provisions a function app on a dedicated hosting plan, meaning it will be run and billed just like any App Service site.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
appName The name of the function app that you wish to create.
sku The pricing tier for the hosting plan.
workerSize The instance size of the hosting plan (small, medium, or large).
storageAccountType Storage Account type
location Location for all resources.
appInsightsLocation Location for Application Insights

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-create-dedicated/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/function-app-create-dedicated/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt