Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Front Door Standard/Premium with static website origin

Senast uppdaterad: 2021-07-27

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) and an Azure Storage static website, and configured Front Door to send traffic to the static website.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The location into which regionally scoped resources should be deployed. Note that Front Door is a global resource.
storageAccountName The name of the Azure Storage account to create. This must be globally unique.
storageSkuName The name of the SKU to use when creating the Azure Storage account.
storageStaticWebsiteIndexDocument The name of the page to display when a user navigates to the root of your static website.
storageStaticWebsiteErrorDocument404Path The name of the page to display when a user attempts to navigate to a page that does not exist in your static website.
frontDoorEndpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.
frontDoorSkuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-standard-premium-storage-static-website/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-standard-premium-storage-static-website/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt