Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Front Door Standard/Premium with rate limit

Senast uppdaterad: 2021-09-20

This template creates a Front Door Standard/Premium (Preview) including a web application firewall with a rate limit rule.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
endpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.
originHostName The host name that should be used when connecting from Front Door to the origin.
frontDoorSkuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.
wafMode The mode that the WAF should be deployed using. In "Prevention" mode, the WAF will block requests it detects as malicious. In "Detection" mode, the WAF will not block requests and will simply log the request.
rateLimitThreshold The number of requests per client IP address within the specified duration.
rateLimitDurationInMinutes The duration at which the rate limit should be applied.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-standard-premium-rate-limit/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-standard-premium-rate-limit/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt