Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Front Door with Container Instances and Application Gateway

Senast uppdaterad: 2022-02-16

This template creates a Front Door Standard/Premium with a container group and Application Gateway.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The location into which regionally scoped resources should be deployed. Note that Front Door is a global resource.
vnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the virtual network.
containerInstancesSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the container group subnet within the virtual network.
applicationGatewaySubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the Application Gateway subnet within the virtual network.
frontDoorEndpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.
frontDoorSkuName The name of the SKU to use when creating the Front Door profile.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-container-instances-application-gateway-public/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-standard-premium-container-instances-application-gateway-public/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt