Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Configure WAF rate liming rule for Azure Front Door endpoint

Senast uppdaterad: 2021-04-29

This template configures a WAF rule for Azure Front Door to rate limit incoming traffic for a given frontend host.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
wafPolicyName The name of the WAF policy
wafMode Describes if it is in detection mode or prevention mode at policy level.
rateLimitDurationInMinutes Defines rate limit duration. Default - 1 minute.
rateLimitThreshold Defines rate limit thresold.
rateLimitAction Type of Action based on the match filter. Must be Allow, Block or Log.
ipMatch The operator to be matched.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-rate-limiting/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-rate-limiting/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt