Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Front Door Premium with WAF and Microsoft-managed rule sets

Senast uppdaterad: 2022-02-17

This template creates a Front Door Premium including a web application firewall with the Microsoft-managed default and bot protection rule sets.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The location into which regional resources should be deployed.
endpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.
originHostName The host name that should be used when connecting from Front Door to the origin.
wafMode The mode that the WAF should be deployed using. In 'Prevention' mode, the WAF will block requests it detects as malicious. In 'Detection' mode, the WAF will not block requests and will simply log the request.
wafManagedRuleSets The list of managed rule sets to configure on the WAF.
logAnalyticsWorkspaceName The name of the Log Analytics workspace to create.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-waf-managed/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-waf-managed/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt