Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Front Door Premium with VM and Private Link service

Senast uppdaterad: 2022-03-04

This template creates a Front Door Premium and a virtual machine configured as a web server. Front Door uses a private endpoint with Private Link service to send traffic to the VM.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The location into which the Azure Storage resources should be deployed.
vnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the virtual network.
vmSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the VM subnet within the virtual network.
privateLinkServiceSubnetIPPrefix The IP address prefix (CIDR range) to use when deploying the Private Link service subnet within the virtual network.
vmSize The name of the SKU to use when creating the virtual machine.
vmOSName The name of the operating system to deploy on the virtual machine.
vmOSDiskStorageAccountType The type of disk and storage account to use for the virtual machine's OS disk.
vmAdminUsername The administrator username to use for the virtual machine.
vmAdminPassword The administrator password to use for the virtual machine.
frontDoorEndpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-vm-private-link/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-vm-private-link/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt