Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Front Door Premium with Azure Functions and Private Link

Senast uppdaterad: 2022-03-04

This template creates a Front Door Premium and an Azure Functions app, and uses a private endpoint for Front Door to send traffic to the function app.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The location into which regionally scoped resources should be deployed. Note that Front Door is a global resource.
appName The name of the Azure Functins application to create. This must be globally unique.
functionAppServicePlanSkuName The SKU name to use for Azure Functions. This must be a SKU that is compatible with private endpoints, i.e. EP1 or better.
frontDoorEndpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-function-private-link/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-function-private-link/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt