Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Front Door Premium with App Service origin and Private Link

Senast uppdaterad: 2022-03-04

This template creates a Front Door Premium and an App Service, and uses a private endpoint for Front Door to send traffic to the application.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The location into which regionally scoped resources should be deployed. Note that Front Door is a global resource.
appName The name of the App Service application to create. This must be globally unique.
appServicePlanSkuName The name of the SKU to use when creating the App Service plan. This must be a SKU that is compatible with private endpoints, i.e. P1v2 or better.
appServicePlanCapacity The number of worker instances of your App Service plan that should be provisioned.
frontDoorEndpointName The name of the Front Door endpoint to create. This must be globally unique.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-app-service-private-link/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.cdn/front-door-premium-app-service-private-link/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt