Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Add custom domain and custom certificate with Front Door

Senast uppdaterad: 2021-09-28

This template onboards and secures a custom domain with Front Door with a customer-managed certificate

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
frontDoorName The name of the Front Door resource.
customDomainName The custom domain name to associate with your Front Door.
certificateKeyVaultResourceId The fully qualified resource ID of the Key Vault that contains the custom domain's certificate.
certificateKeyVaultSecretName The name of the Key Vault secret that contains the custom domain's certificate.
certificateKeyVaultSecretVersion The version of the Key Vault secret that contains the custom domain's certificate.
backendAddress The hostname of the backend. Must be a public IP address or FQDN.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-custom-domain-customer-certificate/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/front-door-custom-domain-customer-certificate/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt