Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Extend an existing Azure VNET to a Multi-VNET Configuration

Senast uppdaterad: 2021-05-14

This template allows you to extend an existing single VNET environment to a Multi-VNET environment that extends across two datacenter regions using VNET-to-VNET gateways

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
sharedKey Shared key for the VNET connection.
vnetName Name of the VNET.
vnetLocation Location of the VNET.
existingVnetLocation Location of the existing VNET.
existingGatewayId ID of the existing gateway.
gatewaySubnetName Name of the gateway subnet.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/extend-vnet-to-multi-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/extend-vnet-to-multi-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt