Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

ExpressRoute circuit with private peering and Azure VNet

Senast uppdaterad: 2021-04-26

This template configure ExpressRoute Microsoft peering, deploy an Azure VNet with Expressroute gateway and link the VNet to the ExpressRoute circuit

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location Location for all resources deployed in the ARM template
erpeeringLocation ExpressRoute peering location
erCircuitName Name of the ExpressRoute circuit
serviceProviderName Name of the ExpressRoute provider
erSKU_Tier Tier ExpressRoute circuit
erSKU_Family Billing model ExpressRoute circuit
bandwidthInMbps Bandwidth ExpressRoute circuit
peerASN autonomous system number used to create private peering between the customer edge router and MSEE routers
primaryPeerAddressPrefix point-to-point network prefix of primary link between the customer edge router and MSEE router
secondaryPeerAddressPrefix point-to-point network prefix of secondary link between the customer edge router and MSEE router
vlanId VLAN Id used between the customer edge routers and MSEE routers. primary and secondary link have the same VLAN Id
vnetName name of the Virtual Network
subnet1Name name of the subnet
vnetAddressSpace address space assigned to the Virtual Network
subnet1Prefix network prefix assigned to the subnet
gatewaySubnetPrefix network prefixes assigned to the gateway subnet. It has to be a network prefix with mask /27 or larger
gatewayName name of the ExpressRoute Gateway
gatewaySku ExpressRoute Gateway SKU

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-private-peering-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-private-peering-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt