Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create an ExpressRoute Circuit with BGP Peering

Senast uppdaterad: 2021-05-13

This template creates an ExpressRoute Circuit and an AzurePrublicPeering BGP Peering, for a specified Service Provider and SKU

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
circuitName This is the name of the ExpressRoute circuit.
serviceProviderName This is the name of the ExpressRoute Service Provider. It must exactly match one of the Service Providers from List ExpressRoute Service Providers API call.
peeringLocation This is the name of the peering location and not the ARM resource location. It must exactly match one of the available peering locations from List ExpressRoute Service Providers API call.
bandwidthInMbps This is the bandwidth in Mbps of the circuit being created. It must exactly match one of the available bandwidth offers List ExpressRoute Service Providers API call.
sku_tier Chosen SKU Tier of ExpressRoute circuit. Choose from Premium or Standard SKU tiers.
sku_family Chosen SKU family of ExpressRoute circuit. Choose from MeteredData or UnlimitedData SKU families.
peeringType BGP peering type for the Circuit. Choose from AzurePrivatePeering, AzurePublicPeering or MicrosoftPeering.
sharedKey The shared key for peering configuration. Router does MD5 hash comparison to validate the packets sent by BGP connection. This parameter is optional and can be removed from peering configuration if not required.
peerASN The autonomous system number of the customer/connectivity provider.
primaryPeerAddressPrefix /30 subnet used to configure IP addresses for interfaces on Link1.
secondaryPeerAddressPrefix /30 subnet used to configure IP addresses for interfaces on Link2.
vlanId Specifies the identifier that is used to identify the customer.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-public-private-peering/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/expressroute-circuit-public-private-peering/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt