The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Azure Event Grid Custom Topic and Subscription

Senast uppdaterad: 2021-04-26

Creates an Azure Event Grid custom topic and a webhook subscription. Template originally authored by John Downs.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
eventGridTopicName The name of the Event Grid custom topic.
eventGridSubscriptionName The name of the Event Grid custom topic's subscription.
eventGridSubscriptionUrl The webhook URL to send the subscription events to. This URL must be valid and must be prepared to accept the Event Grid webhook URL challenge request.
location The location in which the Event Grid resources should be deployed.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventgrid/event-grid/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventgrid/event-grid/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt