Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create Blob Storage and Event Grid subscription to the Blob

Senast uppdaterad: 2022-03-17

Creates Azure Blob Storage account and then creates an Event Grid subscription to that Blob.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
storageAccountName Provide a unique name for the Blob Storage account.
location Provide a location for the Blob Storage account that supports Event Grid.
eventSubName Provide a name for the Event Grid subscription.
endpoint Provide the URL for the WebHook to receive events. Create your own endpoint for events.
systemTopicName Provide a name for the system topic.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventgrid/event-grid-subscription-and-storage/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventgrid/event-grid-subscription-and-storage/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt