Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create Azure Event Grid Custom Topic and Subscription

av Markus
Senast uppdaterad: 2021-07-09

Creates an Azure Event Grid custom topic and a service bus queue subscription. Template originally authored by Markus Meyer.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
serviceBusNamespaceName Name of the Service Bus namespace
serviceBusQueueName Name of the Queue
eventGridTopicName The name of the Event Grid custom topic.
eventGridSubscriptionName The name of the Event Grid custom topic's subscription.
location The location in which the Event Grid resources should be deployed.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventgrid/event-grid-servicebus-queue/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventgrid/event-grid-servicebus-queue/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt