Hoppa över navigering

Eris Platform Node

Senast uppdaterad: 2015-01-05

Eris: the permissionable, smart contract focused blockchain application platform

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
adminUsername This is the the username you wish to assign to your VMs admin account
adminPassword This is the the password you wish to assign to your VMs admin account
servicesToStart Comma separated list of the services to start. Example input: btcd,eth,ipfs,openbazaar
chainsToStart Comma separated list of the chains to start. Example input: simplechain
vmSize Size of VM
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/eris-platform/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/eris-platform/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt