Hoppa över navigering

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create and encrypt a new Windows VMSS with jumpbox

Senast uppdaterad: 2021-05-14

This template allows you to deploy a simple VM Scale Set of Windows VMs using the lastest patched version of serveral Windows versions. This template also deploys a jumpbox with a public IP address in the same virtual network. You can connect to the jumpbox via this public IP address, then connect from there to VMs in the scale set via private IP addresses.This template enables encryption on the VM Scale Set of Windows VMs.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set.
imagePublisher Publisher of OS image.
imageOffer OS image offer
imageSku OS image SKU
location Default location
osVersion OS Version. This will pick a fully patched image of this given OS version. Example values: 2008-R2-SP1, 2012-Datacenter, 2012-R2-Datacenter.
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
adminPassword Admin password on all VMs.
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key
enabledForDeployment Specifies whether Azure Virtual Machines are permitted to retrieve certificates stored as secrets from the key vault.
enabledForDiskEncryption Specifies whether Azure Disk Encryption is permitted to retrieve secrets from the vault and unwrap keys.
enabledForTemplateDeployment Specifies whether Azure Resource Manager is permitted to retrieve secrets from the key vault.
keysPermissions Specifies the permissions to keys in the vault. Valid values are: all, encrypt, decrypt, wrapKey, unwrapKey, sign, verify, get, list, create, update, import, delete, backup, restore, recover, and purge.
secretsPermissions Specifies the permissions to secrets in the vault. Valid values are: all, get, list, set, delete, backup, restore, recover, and purge.
skuName Specifies whether the key vault is a standard vault or a premium vault.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/encrypt-vmss-windows-jumpbox/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/encrypt-vmss-windows-jumpbox/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt