Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create and encrypt a new Linux VMSS with jumpbox

Senast uppdaterad: 2021-04-29

This template deploys a Linux VMSS using the latest Linux image, adds data volumes, and then encrypts the data volumes of each Linux VMSS instance. It also deploys a jumpbox with a public IP address in the same virtual network as the Linux VMSS instances with private IP addresses. This allows connecting to the jumpbox via its public IP address, and then connecting to the Linux VMSS instances via private IP addresses.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmssName String used as a base for naming resources. Must be 3-61 characters in length and globally unique across Azure. A hash is prepended to this string for some resources, and resource-specific information is appended.
vmSku Size of VMs in the VM Scale Set (7GB or more RAM suggested for Linux)
instanceCount Number of VM instances (100 or less).
adminUsername Admin username on all VMs.
keyVaultName Name of the KeyVault to place the volume encryption key
keyVaultResourceGroup Resource group of the KeyVault
keyEncryptionKeyURL URL of the KeyEncryptionKey used to encrypt the volume encryption key. The Valut is assumed to be in keyVaultResourceGroup
keyEncryptionAlgorithm Key encryption algorithm used to wrap with KeyEncryptionKeyURL
volumeType Type of the volume to perform encryption operation (Linux VMSS only supports Data)
forceUpdateTag Pass in an unique value like a GUID everytime the operation needs to be force run
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/encrypt-vmss-linux-jumpbox/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/encrypt-vmss-linux-jumpbox/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt