Hoppa över navigering

JMeter environment for Elasticsearch

Senast uppdaterad: 2018-06-26

This template will deploy a JMeter environment into an existing virtual network. One master node and multiple subordinate nodes are deployed into a new jmeter subnet. This template works in conjunction with the Elasticsearch quickstart template.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Admin username used when provisioning virtual machines
adminPassword Admin password used when provisioning virtual machines
existingVirtualNetworkName Existing virtual network name to deploy into which contains Elasticsearch nodes
subNodeCount Number of subordinate JMeter nodes to provision
subNodeSize Size of the subordinate JMeter nodes
bossNodeSize Size of the boss JMeter node
jarball The location of the test library and jar dependencies. This is extracted to every node under /opt/jmeter/apache-jmeter-2.13/lib/junit
testpack The location of the test jmx and run properties. This is extracted to the JMeter master node only, in /opt/jmeter
esClusterName The name of the Elasticsearch cluster to target
templateBase Change this value to your repo name if deploying from a fork
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/elasticsearch-jmeter/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/elasticsearch-jmeter/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt