Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

eShop Website with ILB ASE

Senast uppdaterad: 2021-05-18

An App Service Environment is a Premium service plan option of Azure App Service that provides a fully isolated and dedicated environment for securely running Azure App Service apps at high scale, including Web Apps, Mobile Apps, and API Apps.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
existingASEName Name of the App Service Environment.
existingASELocation Location of the App Service Environment.
existingASEDNSSuffix DNS Suffix used for the ILB ASE
dnsSuffix Root domain name used to access web apps on internet.
sqlServerAdministratorLogin Administrator login name of the Azure SQL Server.
sqlServerAdministratorLoginPassword Administrator login password of the Azure SQL Server.
azureAdTenantId Directory ID of the Azure Active Directory used by the Admin App.
azureAdClientId Application ID of the Admin App Registration.
appInsightsLocation description

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/e-shop-website-with-ilb-ase/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/e-shop-website-with-ilb-ase/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt