Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Dynamic Web Test Creation

Senast uppdaterad: 2021-05-14

Create any number of App Insights web (ping) tests.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
appName The name of the underlying Application Insights resource.
location Location for all resources.
actionGroupName The name of the action group.
actionGroupShortName The short name of the action group.
pingText The text you would like to find.
appInsightsResource The id of the underlying Application Insights resource.
tests The list of web tests to run. See the README for the schema of test descriptor object.
emails A list of strings representing the email addresses to send alerts to.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/dynamic-web-tests/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/dynamic-web-tests/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt