Simple DSC Pull Server

Senast uppdaterad: 2015-11-05

Kostnadsuppskattning

$134.0577000000

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

This example allows to you deploy a powershell desired state configuration pull server.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
newStorageAccount The name of the new storage account created to store the VMs disks
storageType The storage type created to store the VMs disks
adminUserName The admin user name for the VM created.
adminPassword The admin password for the VM created.
vmSize The machine type for the server vm.
dscPullSrvName The name of the Windows vm.
dscPullIPDnsName The name of the public ip address
assetLocation The location of resources such as templates and DSC modules that the script is dependent

Använda mallen

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-pullserver-to-win-server/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell
Kommandoraden
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/dsc-pullserver-to-win-server/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt