Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

DSCForLinux extension on a Ubuntu VM

Senast uppdaterad: 2021-06-11

This template creates a Ubuntu VM and installs the DSCForLinux extension 2.70 or latest

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
username Username for the Virtual Machine.
newStorageAccountName Unique DNS Name for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed.
vmName Name of the vm, will be used as DNS Name for the Public IP used to access the Virtual Machine.
vmSize VM size
ubuntuOSVersion The Ubuntu version
mode The functional mode, push MOF configuration (Push), distribute MOF configuration (Pull), install custom DSC module (Install)
storageAccountName The name of the storage account that contains the MOF file/meta MOF file/resource ZIP file
storageAccountKey The key of the storage account that contains the MOF file/meta MOF file/resource ZIP file
fileUri The uri of the MOF file/Meta MOF file/resource ZIP file
registrationUrl The URL of the Azure Automation account
registrationKey The access key of the Azure Automation account
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/dsc-linux-azure-storage-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/dsc-linux-azure-storage-on-ubuntu/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt