Drone on Ubuntu VM

Senast uppdaterad: 2018-07-02

This template provisions an instance of Ubuntu 14.04 LTS with the Docker Extension and Drone CI package.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
newStorageAccountName Name of new Storage Account that will hold VM OS disk
adminUsername Username assigned to new local user on VM
adminPassword Password assigned to new local user on VM
vmDnsName Hostname and Azure DNS name that the VM will be assigned
githubClientKey GitHub application client key required by the Drone CI components for synchronizing repositories
githubSecret GitHub application client secret required by the Drone CI components for synchronizing repositories
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/drone-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/drone-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt