Deploy an Ubuntu VM with Docker Engine & Rancher

Senast uppdaterad: 2018-06-19

This template allows you to deploy an Ubuntu VM with Docker (using the Docker Extension). In addition, the Rancher Server (or agent) will be deployed.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
uniqueDeployPrefix The unique prefix used for the nodes & dns. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
vmSize The size of the virtual machine used for the deployment
deploymentType Choose if you want to add nodes to an existing server or deploy a server without any nodes.
nodesApi (Ignored for deploymentType server) The api link to your RancherHost.
nodesCount (Ignored for deploymentType server) The amount of nodes to be provisioned
templateBase Change this value to your repo name if deploying from a fork
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/docker-rancher/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/docker-rancher/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt