Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy an Ubuntu VM with Docker Engine & Rancher

Senast uppdaterad: 2021-05-12

This template allows you to deploy an Ubuntu VM with Docker (using the Docker Extension). In addition, the Rancher Server (or agent) will be deployed.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
uniqueDeployPrefix The unique prefix used for the nodes & dns. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
vmSize The size of the virtual machine used for the deployment
deploymentType Choose if you want to add nodes to an existing server or deploy a server without any nodes.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. For example, if stored on a public GitHub repo, you'd use the following URI: https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/docker-rancher/.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. If your artifacts are stored on a public repo or public storage account you can leave this blank.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/docker-rancher/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/docker-rancher/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt