Hoppa över navigering

Deploy an Open-Source Parse Server with Docker

Senast uppdaterad: 2018-06-18

This template allows you to deploy an Ubuntu VM with Docker installed (using the Docker Extension) and an Open Source Parse Server container created and configured to replace the (now sunset) Parse service.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmSize The size of your virtual machine, running Docker, MongoDB, and Parse
parseAppId The application id to host with this server instance.
parseMasterKey The master key to use for overriding ACL security.
parseFileKey For migrated apps, this is necessary to provide access to files already hosted on Parse.
adminUsername Username for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/docker-parse/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/docker-parse/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt