Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

DNS Forwarder VM

Senast uppdaterad: 2021-05-04

This template shows how to create a DNS server that forwards queries to Azure's internal DNS servers. This is useful for setting up DNS resultion between virtual networks (as described in https://azure.microsoft.com/documentation/articles/virtual-networks-name-resolution-for-vms-and-role-instances/).

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
vmName Name of the Virtual Machine.
adminUsername User name for the Virtual Machine.
storageAccountName The name of the storage account for diagnostics. Storage account names must be globally unique.
forwardIP This is the IP address to forward DNS queries to. The default value represents Azure's internal DNS recursive resolvers.
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
vmSize Virtual machine size
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/dns-forwarder/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/dns-forwarder/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt