Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create Ubuntu vm data disk raid0

Senast uppdaterad: 2021-07-05

This template creates a virtual machine with multiple disks attached. A script partitions and formats the disks in raid0 array.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername Admin username used when provisioning a virtual machines
storageAccountName Unique namespace for the Storage Account where the Virtual Machine's disks will be placed
virtualNetworkName Virtual Network
vmSize Size of the virtual machine
addressPrefix Address space for the VNET
subnet1Name Subnet name for the VNET that resources will be provisioned in to
subnet1Prefix Address space for the subnet
dnsName Load balancer subdomain name: for example (<subdomain>.westus.cloudapp.azure.com)
dataDiskSize Size of each data disk attached to data nodes in (Gb)
location Location for all resources.
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/diskraid-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/demos/diskraid-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt