Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Deploy an entry level Disk Pool

Senast uppdaterad: 2021-10-27

This template deploys a Disk Pool with 1 1TB existing Premium Disk in an existing subnet.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
diskPoolLocation Location of the Disk Pool
diskPoolSku Sku of the Disk Pool
diskPoolName Name of the Disk Pool
diskPoolAvailabilityZone Availability zone to deploy the Disk Pool
existingManagedDiskName Name of the managed disk (512 sector size) to create and export as an iSCSI LUN in the Disk Pool
targetName Name of the iSCSI Target
existingResourceGroupName Name of the resourceGroup for the existing virtual network and disk to deploy the Disk Pool.
existingVnetName Name of the existing virtual network to deploy the Disk Pool into.
existingSubnetName Name of the existing subnet to deploy the Disk Pool into.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storagepool/diskpool-create-entry-level/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.storagepool/diskpool-create-entry-level/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt