Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Azure Digital Twins with Function and Private Link service

Senast uppdaterad: 2022-02-24

This template creates an Azure Digital Twins service configured with a Virtual Network connected Azure Function that can communicate through a Private Link Endpoint to Digital Twins. It also creates a Private DNS Zone to allow seamless hostname resolution of the Digital Twins Endpoint from the Virtual Network to the Private Endpoint internal subnet IP address. The hostname is stored as a setting to the Azure Function with name 'ADT_ENDPOINT'.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
location The location into which the Azure Storage resources should be deployed.
digitalTwinsInstanceName Azure Digital Twins instance name
functionName Azure function name
virtualNetworkName Virtual Network name
vnetAddressPrefix Virtual Network Address Prefix
functionAddressPrefix Function Subnet Address Prefix
privateLinkAddressPrefix Private Link Subnet Address Prefix

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.digitaltwins/digitaltwins-with-function-private-link/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.digitaltwins/digitaltwins-with-function-private-link/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt