The Azure Quickstart templates are currently available in English

DevopsTools-Jenkins-ChefHabitat-Terraform

Senast uppdaterad: 2017-10-23

This Quickstart program uses DevOps tools like Jenkins, Terraform, Packer and ChefHabitat. Java App is built from Chef Habitat and deployed using Jenkins Job

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername username for the virtual machines.
authenticationType authentication type for the virtual machines.
adminPassword password for elk,vmss and mongodbterraform virtual machines
sshPublicKey generate ssh public key
jenkinsVmSize vm size
buildInstanceVmSize vm size
kibanaWebUIUsername kibana web ui username
kibanaWebUIPassword kibana web ui password, the password should have alphanumeric values only
azureApplicationId ad application id
azureClientSecret ad clientsecret
_artifactsLocation The base uri where artifacts required by this template are located. when the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sastoken required to access _artifactslocation. when the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-terraform/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-terraform/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt