The Azure Quickstart templates are currently available in English

DevopsTools-Jenkins-ChefHabitat-kubernetes

Senast uppdaterad: 2017-10-26

This Quickstart program uses DevOps tools like Jenkins, Terraform, Kubernetes and ChefHabitat. Java App is built from Chef Habitat and deployed using Jenkins Job

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
adminUsername user name for the virtual machines.
azureUsername azure portal login username
azurePassword azure portal login password
sshPublicKey generate ssh public key
adminPassword password for elk and vmss virtual machines
jenkinsVmSize vm size of jenkins server
buildInstanceVmSize vm size of build instance
kibanaWebUIUsername kibana web ui username
kibanaWebUIPassword kibana web ui password
azureApplicationId ad application id
azureClientSecret ad clientsecret
kubernetesClusterName name of kubernetes cluster
agentCount number of agents
agentVmSize size of agent vm
masterCount number of agents
masterVmSize size of master vm
_artifactsLocation The base uri where artifacts required by this template are located. when the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sastoken required to access _artifactslocation. when the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-kubernetes/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/devopstools-jenkins-chefhabitat-kubernetes/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt