Hoppa över navigering

Spin up a 3-node Deis cluster

Senast uppdaterad: 2015-05-15

Template spins up a Deis cluster.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
newStorageAccountName Name of the of the storage account for VM OS Disk
publicDomainName Domain name associated with the load balancer public IP
vmSize Instance size for the VMs
adminUsername Username to login to the VMs
sshKeyData Public key for SSH authentication
customData Base64-encoded cloud-config.yaml file to deploy and start Fleet
numberOfNodes Number of member nodes
dockerVolumeSize Size in GB of the Docker volume.
coreosVersion Version of CoreOS to deploy.

Använda mallen

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/deis-cluster-coreos/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/deis-cluster-coreos/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt