Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Data Collection Rule for Syslog

Senast uppdaterad: 2021-06-18

This template creates a data collection rule defining the data source (Syslog) and the destination workspace.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
dcrName Name of the data collection rule
location Location for data collection rule
workspaceResourceId Full Resource ID of the log analitycs workspace that will be used for data destination. For example /subscriptions/00000000-0000-0000-0000-0000-00000000/resourceGroups/ResourceGroupName/providers/Microsoft.operationalinsights/workspaces/ws_xyz

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/datacollectionrule-create-syslog/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.insights/datacollectionrule-create-syslog/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt